Reglement procedure Grafiekprijs Pim Olivier

 • In deze regeling wordt verstaan onder bestuur: het bestuur van Stichting Grafisch Atelier Hilversum en het bestuur van Stichting Pim Olivier.
 • Commissie: de adviescommissie Grafiekprijs Pim Olivier.
 • Kandidaat: een beeldende kunstenaar die zich heeft aangemeld voor de werkbeurs.
 • De Grafiekprijs Pim Olivier: een prijs in de vorm van een jaarlijks toe te kennen bedrag aan een beeldend kunstenaar in de vorm van een werkbeurs. De werkbeurs is te besteden en uit te voeren in een periode van 6 weken (in de periode september t/m december) in de werkplaats van het Grafisch Atelier Hilversum.
 • Projectplan: uitleg van een idee.
 • Werkplan: praktische invulling van uitvoering van het projectplan.
 • Het bestuur kent mede op basis van advies van de adviescommissie aan een beeldend kunstenaar een financiële bijdrage toe ten behoeve werkbeurs bij het grafisch Atelier Hilversum. De Grafiekprijs Pim Olivier is een stimulans voor grafische kunstenaars en het Grafisch Atelier Hilversum. De Stichting Pim Olivier stelt het budget voor deze prijs beschikbaar. Doel is het bevorderen van het gebruik van een breed scala aan traditionele en vernieuwende grafische technieken.
 • Focus van de beeldend kunstenaar ligt op artistieke, innovatieve en technische aspecten van de grafiek. Opdracht tot verslaglegging van het werkproces in de vorm van een werkdagboek en afronding van het project in de vorm van een presentatie.

 • Er is een adviescommissie Grafiekprijs Pim Olivier.
 • Leden van de adviescommissie worden benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal 3 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.
 • De adviescommissie kan het bestuur voordrachten doen om te voorzien in ontstane vacatures in deze commissie.

Voor toelating tot de Grafiekprijs Pim Olivier komen beeldend kunstenaars in aanmerking die:

 • De Nederlandse nationaliteit hebben ofwel op het moment van aanmelding in Nederland wonen
  en werken.
 • Minimaal 5 jaar als zelfstandig beeldend kunstenaar werkt in Nederland.
 • Naar het oordeel van de commissie in beginsel beschikken over de kwaliteiten die tot een haalbaar en boeiend eindresultaat zullen leiden.

Aanmelding voor de Werkbeurs van de Grafiekprijs Pim Olivier staat open voor elke beeldend kunstenaar die denkt aan de voorwaarden voor toelating te voldoen. Aanmelding geschiedt op een door het bestuur vastgestelde wijze voor een door het bestuur vastgestelde datum.

Bij aanmelding verstrekt de graficus in elk geval de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats en contactgegevens.
 • Kandidaat moet kunnen aantonen minimaal 5 jaar een beroepspraktijk als beeldend kunstenaar
  te praktiseren middels een beknopt curriculum vitae (cv).
 • Een selectie van 20 werken overleggen om een beeld te schetsen van uw werk. 2 daarvan voorzien van tekst, toelichting en beeldmateriaal.
 • Een projectplan met doelen
 • Het bestuur nodigt mede op basis van een advies van de adviescommissie de winnaar uit voor een presentatie van het project.

 • De winnaar ontvangt een ets(herdruk) van Pim Olivier uit de collectie van Pim Olivier, welke gedrukt is door de werkplaatsbeheerder van het Atelier.

 • Desgewenst kan de adviescommissie zich bij de presentatie laten bijstaan door een of meer externe deskundigen op het vakgebied/specialisme van de kandidaat.
 • Om een beslissing te kunnen nemen over toelating van een kandidaat dienen tenminste vijf leden van de adviescommissie aanwezig te zijn. Een commissielid dat optreedt dan wel in het verleden heeft opgetreden als docent van de kandidaat neemt niet deel aan de beraadslaging.
 • De adviescommissie beslist met de grootst mogelijke meerderheid van stemmen.
 • De adviescommissie deelt de kandidaat na afloop van de presentatie haar advies aan het bestuur mee omtrent de toelating van 1 kandidaat tot de werkbeurs.
 • Het bestuur besluit mede op basis van het advies van de adviescommissie wie de winnaar van de Grafiekprijs Pim Olivier.
 • Een winnaar krijgt technische ondersteuning van een werkplaats beheerder, kenner van het erfgoed en het materieel in de werkplaats. Dit kan ook externe expertise zijn. In beginsel is het beheer van de werkplaats in handen van een medewerker van het Grafisch Atelier Hilversum.
 • De werkplaats beheerder staat de winnaar gedurende het gehele traject met raad en daad terzijde en treedt op als intermediair tussen adviescommissie en winnaar.
 • In overleg met dementor stelt de kandidaat een werkplan op, waarin de gedurende het ontwikkelingstraject te behalen doelen worden benoemd.
 • Het werkplan dient te kunnen worden doorlopen in 6 weken in de periode september t/m december.
 • Als de adviescommissie positief is over het projectplan, verzoekt zij het bestuur een redelijk bedrag door de Stichting Pim Olivier ter beschikking te stellen. Voor de uitvoering van de Grafiekprijs Pim Olivier vloeit een prijzengeld van €2500,- en een materialen plus onkosten budget van €2500,-.
 • De winnaar kan vergoeding vragen voor de op basis van het plan gemaakte kosten tot het door het bestuur ter beschikking gestelde bedrag.
 • De winnaar heeft beschikking over de werkplaats van het Grafisch Atelier Hilversum gedurende 6 weken (in de periode van september t/m december) en een presentatie ter waarde van een bedrag van €5.000,-.
 • Op verzoek kunnen voorschotten worden verstrekt.
 • Als het in het plan beschreven ontwikkelingstraject is afgerond, wordt een presentatie met het werk van de kandidaat georganiseerd.
 • De datum van de werkzaamheden en afronding dmv presentatie = altijd oktober t/m december van het opeenvolgende kalenderjaar.
 • De presentatie is toegankelijk voor een breed publiek.
 • De Grafiekprijs Pim Olivier wordt uitgereikt op een in overleg met de winnaar te kiezen tijdstip.
 • Uitreiking vindt bij voorkeur plaats bij een presentatie van de werkstukken die tijdens de werkbeurs zijn gemaakt.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, gehoord door de adviescommissie.

 • Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inschrijving voor de Grafiekprijs Pim Olivier.
 • Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement procedure Grafiekprijs Pim Olivier.